Foreningens vedtægter

Vedtægter Økoland 2018

Vedtægter for foreningen ”Øko-Land Mørkøv” 22. marts 2018

§ 1.

Foreningens navn er ”Øko-Land Mørkøv” med hjemsted i Holbæk Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at give oplysende naturoplevelser og udbrede kendskab til og viden om naturforhold med udgangspunkt i Syvendekøb Mark, som er et bynært naturområde med offentlig adgang, der plejes af foreningen.

§ 3.

Som medlem kan optages institutioner, foreninger, offentlige myndigheder, organisationer samt enhver, der har interesse i foreningens formål. Optagelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den efterfølgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette.

§ 4.

Foreningens økonomiske midler tilvejebringes ved kontingentopkrævning hos medlemmerne, ved tilskud, gaver og overskud fra foreningens aktiviteter m.v.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingentet fastsættes for det efterfølgende år af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales ved indmeldelsen. Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. januar og skal være betalt senest 1. måned efter udsendelse af opkrævning.

§ 5.

Foreningens virksomhed udøves gennem bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil. Formanden er tegningsberettiget.

Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte personer, som vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår på ulige år og 2 på lige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Senest 14 dage efter begæring er fremsat, skal bestyrelsen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

Alle generalforsamlinger indkaldes med angivelse af dagsorden ved annoncering i en lokal avis eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer og senest 14 dage før afholdelsen.

Evt. forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens dirigent bestemmer afstemningsmåden, der dog skal være skriftlig, såfremt ét medlem måtte forlange dette.

Valg og stemmeret har alle medlemmer, der har betalt sit årskontingent senest 14 dage før generalforsamlingen og som har været medlem mindst i 2 måneder forud for generalforsamlingen.

§ 7.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskab.
4. Beslutning om overskuds anvendelse/underskudsdækning.

  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Kassererens fremlæggelse af budget.
  3. Behandling af indkomne forslag.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. (I ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2 jfr. pkt. 5)
  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10.Valg af revisor og revisorsuppleant. 11. Eventuelt.

§ 8.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 9.

Beslutning om ændringer i foreningens vedtægter eller om foreningens ophævelse kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 af medlemmernes stemmer herfor.

Vedtages et sådant forslag til beslutning ikke, men stemmer mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer for det, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

§ 10.

Ved foreningens ophævelse skal evt. midler anvendes til folkeoplysende formål i Holbæk Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Mørkøv den 22. marts 2018. Afløser vedtægter af 26.april 1999 og 11. april 2002 og 24. april 2003 og 30. april 2013.