Fra kornmark til bynær natur

Syvendekjøb Marks historie.
Arealet er ejet af Holbæk Kommune og har været bortforpagtet til kornavl i mange år.
I 1990’erne så lokale ildsjæle en mulighed for at udnytte arealet til formål, der kunne trække turister til Mørkøv og derved gavne det lokale erhvervsliv.

Først opstod ideen om en wildwest forlystelsespark med High Chaparral i Sverige som forbillede. En støjende forlystelsespark lige ved en by var dog ikke sagen og blev opgivet.

Det næste projekt var Øko-Land Mørkøv, en lege og oplevelsespark med Madsby Parken i Fredericia som forbillede. Alt skulle gennemføres efter økologiske principper og der skulle tilbydes oplysning om økologi. Der blev dannet en forening, som skulle stå for parkens anlæg og drift og med stor bistand fra daværende Tornved Kommune blev parken indføjet i regional- og lokalplan. I disse planer var der lagt megen vægt på begrænsning af støj.
Det ville sikkert have været muligt at få parkens anlæg financieret ved midler fra fonde, men det skønnedes at blive meget vanskeligt at få parkens drift til at hænge økonomisk sammen, da der ikke kunne forventes tilskud hertil.
Foreningens bestyrelse besluttede derfor at holde arealet som et bynært naturområde.

I efteråret 2006 gik Tornved Kommune i gang med at grave 2 søer og en bæk på arealet. Søerne anvendes som regnvandsbassiner til overfladevand fra veje og boligområder. Afløb fra søerne ledes til Kobbelå via et sidevandløb hertil. Søerne har en maksimal dybde på 2 m og der er en glidende overgang fra vand til land. Bækken (Kildebækken) har et bugtet forløb og søernes omkreds følger terrænets koter og det er lykkedes at få anlægget til at se ud, som var det naturskabt.
En del af den udgravede jord er brugt til at forhøje en allerede eksisterende bakketop.
Syvendekøb Sø er ca. 18000 m² og Syvendekøb Lillesø ca. 5000 m², i alt ca. 2,3 ha.
Regnvandet har tidligere været ledt til Kobbelå via en rørledning gennem arealet.

I